QUYẾT ĐỊNH MỞ LỚP

CHI NHÁNH XKLĐ- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Trung tâm đào tạo tiếng Nhật

Số: ………… /QĐ/TTĐT

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc mở lớp Đào tạo tiếng Nhật và bồi dưỡng kiến thức cần thiết

cho người lao động đi làm việc tại Nhật Bản)

  • Căn cứ vào nội quy, quy định của Chi nhánh XKLĐ – Công ty cổ phần đào tạo và công nghệ Hà Nội ( HA NOI HTD);
  • Căn cứ vào nội quy, quy định của Trung tâm đào tạo tiếng Nhật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng đào tạo;

     QUYẾT ĐỊNH

  • Mở lớp Đào tạo tiếng Nhật và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc tại Nhật Bản.
  • Tên lớp: CT21-06
  • Số lượng học viên: 15 học viên (Có danh sách kèm theo).
  • Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Thị Thu Trang
  • Thời gian đào tạo: Từ ngày 22/07/2021 đến ngày 22/01/2021 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
  • Địa điểm đào tạo : Phòng học số 05

 

  • Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí ……./……./……..

 

  • Trưởng phòng đào tạo, trưởng phòng hành chính nhân sự, kế toán trưởng, toàn thể cán bộ nhân viên và học viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

–         Như điều 3

–         Phòng đào tạo lưu tại hồ sơ mở lớp

  TỔNG GIÁM ĐỐC